Jaarrekening 2019

Programma's

Leeswijzer

Algemene toelichting
In dit hoofdstuk is de programmaverantwoording opgenomen. We presenteren de volgende voorgeschreven (BBV) onderdelen in deze programmaverantwoording:

  1. De realisatie per programma, die inzicht geeft in de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd zijn, wat we daarvoor gedaan hebben, welke verbonden partijen daarbij betrokken zijn en wat dit heeft gekost.
  2. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
  3. Het overzicht van de overheadkosten.
  4. Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting.
  5. Een toelichting op het bedrag 'onvoorzien'.

Binnen programma 0 wordt het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (programma inleiding), overheadkosten (taakveld 0.4), vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en post onvoorzien (taakveld 0.8) gepresenteerd.

Opbouw van de programmaverantwoording
De raad bepaalt de indeling van de programma’s. Per programma zijn taakvelden gedefinieerd. Eindhoven heeft ervoor gekozen om qua programma en daaronderliggende taakvelden aan te sluiten op de voorgeschreven programma- en taakveldindeling van het BBV. Achtereenvolgens zijn in de programmaverantwoording toegelicht:

1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, Cultuur en Recreatie

6. Sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0. Bestuur en ondersteuning

De verantwoording van ieder programma start met een inleiding op het programma, de doelenboom en de wettelijk voorgeschreven BBV-indicatoren. De doelenboom presenteert de relatie tussen de te bereiken doelen en de door de raad vastgestelde effect- en prestatie indicatoren. Voor de BBV-indicatoren wordt de vergelijking gemaakt met de gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Deze gegevens worden ontleend van de website www.waarstaatjegemeente.nl maar zijn in sommige gevallen niet recent of nog niet bekend. Binnen programma 0 zijn niet voor alle indicatoren vergelijkende cijfers van andere gemeenten beschikbaar. Daarom vergelijken we daar realisatie 2019 met realisatie 2018.

Vervolgens is per programma een onderverdeling gemaakt naar taakvelden. In het taakveld gaan we in op "Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan?, Wat heeft het gekost? en welke Verbonden partijen zijn hierbij betrokken?

Onder 'wat hebben we bereikt' en 'wat hebben we daarvoor gedaan' zijn de te bereiken effecten en te behalen prestaties uitgedrukt in activiteiten en de door de raad vastgestelde effect- en prestatie-indicatoren.

Bij de indicatoren en de prestaties (wat hebben we daarvoor gedaan) wordt met een kleur aangegeven of de uitvoering conform de raming is verlopen.  

Conform raming

Niet conform raming, maar de planning c.q. de raming is bijgesteld

Niet conform raming en realisatie is een probleem

Gegeven is niet bekend

Bij "wat heeft het gekost" lichten we de financiële resultaten in de exploitatie toe met een toelichting op de
afwijkingen. De begrote en gerealiseerde lasten zijn positief gepresenteerd. De begrote en gerealiseerde baten negatief (-/-). Bij de afwijkingen geldt dat een -/-  een nadeel en een + een voordeel is. We geven aan of de afwijking structureel is of niet. Voor onze investeringen voteert de raad een krediet. Dit krediet wordt in meerdere jaren geraamd om uit te geven. De afwijkingen tussen de in 2019 geplande uitgaven en de werkelijke uitgaven lichten we ook toe bij dit onderdeel. In de gepresenteerde tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Dit komt doordat de gegevens in de jaarrekening, ter bevordering van de leesbaarheid, op duizendtallen gepresenteerd worden terwijl de automatisch vanuit de administratie ingelezen gegevens op centen nauwkeurig zijn.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53