Jaarrekening 2019

Bijlagen

9. Afkortingen

4G

Vierde generatie draadloze mobiele netwerktechnologie

5G

vijfde generatie draadloze mobiele netwerktechnologie

AB

Algemeen Bestuur

AOW

Algemene Ouderdomswet

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWB

Algemene Wet Bestuursrecht

B&W

Burgemeester en Wethouders

B5

De vijf Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, en Tilburg

B5

Vijf grote Brabantse gemeenten

BBL

BeroepsBegeleidende Leerweg

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW CompensatieFonds

BENG

Bijna Energie Neutraal Gebouwd

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIC

Brainport Industries Campus

BIS

BasisInfraStructuur

BIZ

BedrijfsInvesteringsZone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOMIRT

Bestuurlijk overleg Meerjaren programma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BRP

Basisregistratie Personen

BS

Basisschool

BSO

Buitenschoolse opvang

BTM

Buurtthermometer

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BW

Beschermd wonen

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIO

Chief Information Office

CISO

Chief Information Security Officer

CKE

Centrum voor de Kunsten Eindhoven

CMK

Subsidieregeling cultuureducatie met Kwaliteit

CNV

Vakbond CNV

COC

Vereniging voor integratie van homoseksualiteit, opgericht als Cultuur- en Ontspanningscentrum

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

CPB

Centraal Planbureau

CPO

Chief Procurement Officer (Inkoop)

CURE

Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving

CV

Commanditaire Vennootschap

DAE

Design Academy Eindhoven

DB

Dagelijks bestuur

DBFM / DBFMO

Design Build Finance Maintain and Operate

DDF

Dutch Design Foundation

DDW

Dutch Design Week

DeDa

De ethische Data assistent

DLO

Digitale LeerOmgeving

DNC

De Nieuwe Combinatie

DPP

Dynamische Personeels Planning

DSO

????

E&C/EC

De sector Economie & Cultuur van de gemeente Eindhoven

ECB

Europese Centrale Bank

EDC

Eindhoven Data Center

EFX

Eindhoven Fiber Exchange

EJV

Eindhovense Jacht Vereniging

EKV

Eindhovense Kano Vereniging

EMU

Economische en Monetaire Unie

Enoll

European Network of Living Labs

ENoLL

The European Network of Living Labs

ERRIN

European Return and Reintegration Network

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

FIDO

(wet) Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel leeftijdsontslag

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

fulltime-equivalent (personeel)

G4

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

G40

Netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland

GDT

Gemeentelijk De-escalatie Team

GDT

Gemeentelijk De-escalatie Team

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GRWRE

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven

GS

Gedeputeerde Staten

HbH

Hulp bij Huishouden

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

HIC

High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven)

HO

Huishoudelijke ondersteuning

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR

Human Resource

HTCE

High Tech campus Eindhoven

I & W

Ministerie infrastructuur en waterstaat

i.o.

In oprichting

IBA

Intelligence-besluitvormings-actie-model

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IOS

InkoopOndersteunend systeem

ISE

Internationale School Eindhoven

IT

Informatie Technologie

IU

Integratie Uitkering

IUSD

Integratie Uitkering Sociaal Domein

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

jikp

Jongeren in kwetsbare positie

KCC

Klanten Contact Centrum

KPI

Key performance indicators

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LKS

Loonkostensubsidie

LVV

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MFA

Multifunctionele accommodatie

MGE

MuziekGebouw Eindhoven

MGE

Muziek Gebouw Eindhoven

MIP

Meerjaren InvesteringsProgramma

MIRT

Meerjaren programma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjaren OnderhoudsProgramma

MJPS

MeerjarenProgramma Stedelijk

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKOB

Meldkamer Oost-Brabant

MNIO

Maatschappelijk Nut in Oprichting

MO

Maatschappelijke Ontwikkeling

MOB

Middelbaar beroepsonderwijs

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MRE

Metropoolregio Eindhoven

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NATLAB

NATuurkundigLABoratorium

NCW

Netto Contante Waarde

NEOS

Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting

NGA

Netwerkgerichte aanpak

Nnb

Nog niet bekend

NNB

Natuur Netwerk Brabant

NRE

Nutsbedrijf Regio Eindhoven

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Ntb

Nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHV

Onderwijs huisvesting

OOO

Onvoorzien onvermijdbaar onuitstelbaar

OR

Openbare Ruimte

OV

Openbaar Vervoer

OW

Ondersteuning wonen

OZB

Onroerende Zaak Belasting

OZL

Ondersteuning zelfstandig leven

P&O

Personeel & Organisatie

P+R

Park and Ride

P4W

Project Passport for work

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PDC

Producten Diensten Catalogus

PFAS

Poly- en perfluoralkalystoffen

PGA

Persoonsgerichte aanpak

PGB

Persoonsgebonden budget

PO

Primair onderwijs

POC

Percentage of completion methode

PSO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

RAV

Regionale ambulance voorziening

RD

sector Ruimtelijk Domein van de gemeente Eindhoven

REOS

Ruimtelijke en Economische OntwikkelStrategie

RHCe

Regionaal Historisch Centrum

RIB

Raadsinformatiebrief

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)

ROW

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (bedrijven)

RSV.VO

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RvC

Raad van Commissarissen

RWZI

Rioolwaterzuivering

S&P

Standard en Poor’s

SAAS

Software as a Service (software als online dienst)

SCE

Stichting Cultuur Eindhoven

SD

sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven

SEN

Sportpark Eindhoven Noord

SGE

Stedelijk Gebied Eindhoven

SGE

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

SIB

Social Impact Bond

SISA

Single information, Single audit (verantwoording specifieke uitkeringen)

SLA

Schone Lucht Akkoord

SO

Speciaal onderwijs

SPIL

SPelen, Integreren en Leren

SVGG

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

SVMV

Slim verduurzamen maatschappelijk vastgoed

TDK

Technologie, Design en Kennis

TFBZ

Taskforce-RIEC Brabant Zeeland

TIO

Hogeschool TIO Eindhoven

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

Turap

Tussenrapportage

TV

Taakveld

TVW

TransitieVisieWarmte

UDC

Urban Data Center

UDI

Urban Development Initiative

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VDMA

Van der Meulen-Ansems

VIK

Veiligheidsinformatieknoppunt

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

VPB

Vennootschapsbelastingplicht

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant ZuidOost

VSB

Goede-doelenorganisatie die culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteunt

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig SchoolVerlaten

VTA

Vrije tijds accommodatie

VTH

Vergunning, toezicht en handhaving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WEB

Wet Educatle Beroepsonderwijs

WGT

Werkgelegenheidsteam

WKK

Warmtekrachtkoppeling

WKO

Warmte-Koude Opslaginstallatie

WLZ

WLZ

Wet Langdurige Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WVR

Wet veiligheidsregio’s

WW

WerkloosheidsWet

ZOB

Zuidoost Brabant

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53