Jaarrekening 2019

Bijlagen

6. Financieel overzicht

LASTEN

personeels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en diensten

subsidies en overdrachten

overhead en apparaats-kosten

Overig

toevoegingen voorzieningen

Toevoeging reserves

Resultaat baten en lasten

Totaal
lasten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

8.288

151

2.805

45.404

600

0

211

57.460

0.2 Burgerzaken

4.469

32

1.688

1.380

384

609

8.562

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.000

8.298

441

288

0

0

0

10.026

0.4 Overhead

54.629

4.322

24.220

-13.377

17

262

15.497

85.571

0.5 Treasury

2.293

142

113

-2.273

275

0.61 OZB woningen

823

74

109

1.006

0.62 OZB niet-woningen

550

49

110

709

0.63 Parkeerbelasting

362

32

30

425

0.64 Belastingen overig

491

3

274

109

416

1.293

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

110

3.963

4.073

0.8 Overige baten en lasten

11

62

443

-4.874

114

1.916

-2.328

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

803

803

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

51.836

51.836

0 Bestuur en ondersteuning

70.612

15.110

30.592

46.784

-11.081

-7.130

792

22.195

51.836

219.711

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

102

122

102

14.150

0

270

14.747

1.2 Openbare orde en veiligheid

10.362

78

3.434

476

63

49

458

14.920

1 Veiligheid

10.464

200

3.536

14.626

63

49

0

728

29.667

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

5.255

960

26.752

0

242

914

0

9.216

43.339

2.2 Parkeren

458

1.600

2.529

30

374

0

3.073

8.064

2.4 Economische havens en waterwegen

139

85

0

224

2.5 Openbaar vervoer

57

16

1.637

301

0

2.012

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

5.770

2.716

31.003

0

573

1.289

0

12.289

53.639

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

772

0

667

200

6

247

1.892

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

82

2.313

509

382

7.547

0

85

10.918

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

728

25

388

770

17

38

1.966

3.4 Economische promotie

1.077

2.778

1.502

370

1.381

7.108

3 Economie

2.659

2.338

4.342

2.472

775

7.585

0

1.713

21.884

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

529

8.029

11.758

43

607

108

9.725

30.799

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.391

3.019

14.281

202

1.540

20.433

4 Onderwijs

1.920

8.029

14.777

14.281

245

607

108

11.264

51.231

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

2.340

515

343

47

62

256

3.563

5.2 Sportaccommodaties

9.695

4.683

7.823

422

168

1

119

5.663

28.574

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

941

3.784

4.533

22.333

73

0

5.173

36.837

5.4 Musea

3.266

213

3.170

4

0

1.223

7.876

5.5 Cultureel erfgoed

130

38

416

201

0

2.121

2.907

5.6 Media

407

2

409

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

2.635

456

12.980

336

229

274

0

934

17.844

5 Sport, cultuur en recreatie

19.008

9.173

29.436

24.043

523

337

119

15.370

98.009

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.737

440

2.871

18.565

725

-234

0

2.008

32.112

6.2 Wijkteams

2.548

98

30.239

0

32.884

6.3 Inkomensregelingen

4.798

1

1.421

115.586

1.003

380

123.189

6.4 Begeleide participatie

3.406

119

34.130

86

37.741

6.5 Arbeidsparticipatie

4.457

4.834

7.233

95

18

171

16.808

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.305

175

5.484

88

10.051

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.343

0

432

36.674

88

4

38.541

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.339

205

42.611

-11

44.144

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.208

74

1.653

49.678

23

0

287

52.923

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.208

91

6.505

-38

7.767

6 Sociaal domein

32.348

514

11.900

346.705

2.059

-216

4

2.846

396.160

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

4.081

3.411

81

7.574

7.2 Riolering

1.375

2.121

3.453

102

1.583

9.149

0

17.782

7.3 Afval

492

109

14.326

105

5.124

792

20.948

7.4 Milieubeheer

2.044

615

7.117

171

48

391

0

9.097

19.483

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

11

691

75

777

7 Volksgezondheid en milieu

3.910

2.856

29.668

3.684

309

7.098

9.941

9.097

66.564

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

5.736

78

4.515

172

2

3.362

670

1.294

15.829

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

977

4.625

22.202

0

79

-2.513

5

3.753

29.128

8.3 Wonen en bouwen

20.198

815

3.822

1.315

6.453

681

191

2.249

35.724

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

26.910

5.518

30.539

1.487

6.534

1.530

866

7.297

80.681

Eindtotaal

173.601

46.453

185.794

454.082

0

11.149

11.831

82.800

51.836

1.017.546

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53