Jaarrekening 2019

Bijlagen

8. Incidentele baten en lasten

Begroting

Realisatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Afwijking

0. Bestuur en ondersteuning

- verkiezingen 2019

842

-

842

-

-

- éénmalige kosten voor het verwijderen van de stalen netten en podium in de raadszaal

280

-

204

-

76

- implementatie Inkoop Ondersteuning Systeem (IOS) (reserveringsdossier 2018)

300

-

300

-

-

- planningscoördinator RE; (reserveringsdossier 2018)

71

-

71

-

-

- rechtszaak Genderpark Dirkzwager (reserveringsdossier 2018)

10

-

10

-

-

- project cameratoezicht oplevering (reserveringsdossier 2018)

35

-

35

-

-

- SD; risicomarge op de maatregelen

5.000

-

-

-

5.000

- verhuisbewegingen gemeentelijke organisatie

200

-

199

-

1

- asbestsanering stadhuis laagbouw

900

-

957

-

-57

- vervanging personeelsinformatiesysteem

180

-

187

-

-7

- SVGG; tijdelijke huur stadskantoor

2.568

-

2.565

-

3

- werkbudget Europa; EIT Urban Mobility; inzet incidentele middelen

289

-82

335

-163

35

- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven

41.600

-41.600

41.600

-41.600

-

- inzet ontvangen uitkeringen UWV

150

-350

129

-350

21

- inzet bijdrage Veiligheidsfonds t.b.v. RIEC

112

-112

110

-113

3

- preventie radicalisering

51

-212

103

-212

-52

- programma 'basis op orde, graag gedaan'

170

-

207

-

-37

- vrijval wachtgeldvoorziening voormalige burgemeester en wethouders

-

-

-

162

-162

- verkoop Begijnenhof

-

-

8.019

-8.131

112

- juridische claim Lidl; vrijval overschot voorziening

-

-

-

-770

770

- vaststellingsovereenkomst diverse personeelsleden

-

-

267

-267

- SVGG; archeologisch onderzoek

-

-

184

-

-184

- BTW-suppletie over de afgelopen 5 jaren.

-

-

-

-560

560

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve burgerzaken

162

-842

162

-555

-287

- saldireserve specifiek

381

-1.300

381

-1.300

-

- reserve financieringsfonds MIP

1.000

-

1.000

-

-

- reserve circulaires gemeentefonds

2.112

-

3.963

-

-1.851

- reserve huisvesting/het nieuwe werken

-

-1.180

-

-1.180

-

- reserve reserveringen

2.093

-416

1.532

-417

562

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

2.930

-

2.930

-

-

Gerealiseerd resultaat

11.103

 1. Veiligheid

- project evenementenbox; extra stadstoezicht

30

-

30

-

-

- actiecentrum ondermijning

108

-107

104

-104

1

- noodzakelijke middelen voor uitvoering veiligheidstaken en -aanpak (reserveringsdossier 2018)

750

-

690

-

60

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve frictiekosten VRBZO

-

-4.455

-

-4.455

-

- reserve reserveringen

498

-780

443

-780

55

Gerealiseerd resultaat

-4.072

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- projecten maatschappelijk nut i.o.

9.154

-3.829

9.417

-4.647

555

- parkeren/project oph.automaten muntbetaling (reserveringsdossier 2018)

50

-

50

-

-

- reserveringsdossier 2018 diverse items verkeer en vervoer

710

-

704

-

6

- taxibeleid (reserveringsdossier 2018)

75

-

75

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

125

-960

123

-960

2

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

893

-5.603

893

-2.177

-3.426

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-120

-

-120

-

Gerealiseerd resultaat

3.358

 3. Economie

- pilot programma 'creatieve industrie'

202

-

200

-

2

- regiodeal Holland Expat Center South

490

-490

276

-132

-144

- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/bedrijventerreinen

-

-2.056

-

-625

-1.431

- 75 jaar bevrijding

263

-30

287

-47

-7

- incidentele bijdrage Stichting Koningsdag

230

-

230

-

-

- voorbereiding kampioenschap PSV 2019

16

-

9

-

7

- gemeentelijke bijdrage viering 100 jaar 'Groot Eindhoven'

172

-

171

-

1

- projecten maatschappelijk nut i.o.

620

-

428

-

192

- programma 'Smart society' (reserveringsdossier 2018)

180

-

116

-

64

- impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (HECS); reservering 2018

62

-

62

-

-

- uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen (reserveringsdossier 2018)

15

-

-

-

15

- Karregat van activa naar grondexploitatie; extra afschrijving

-

-

2.600

-2.600

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

247

-504

247

-504

-

- reserve bovenwijkse voorzieningen

-

-

-14

-

14

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

520

-620

520

-428

-192

- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev

-

-651

751

-651

-751

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-100

-

-100

-

- saldireserve specifiek

-

-100

-

-100

-

Gerealiseerd resultaat

696

 4. Onderwijs

- techologie educatie; vanaf reservering 2016)

193

-

238

-

-45

- vrijval voorziening onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs

-

-295

-

-295

-

- pilot huisbezoek bij voortijdig schoolverlaten

100

-100

75

-100

25

- vroegtijdig schoolverlaten

757

-757

748

-748

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve huisvesting onderwijs

3.700

-

3.700

-

-

- reserve reserveringen

230

-415

186

-415

44

- reserve VVE

1.354

-

1.354

-

-

- reserve onderwijshuisv. eigenaarsonderhoud

295

-

777

-

-482

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

-

-

-

-50

50

Gerealiseerd resultaat

5.470

 5. Sport, cultuur en recreatie

- activering sport; buurtsportcoaches; reserveringen

525

-

525

-

-

- diepte-investeringen sport

243

-

214

-

29

- afwaardering diverse activa sport

266

-

113

-

153

- oninbare vorderingen muziekgebouw/huurachterstand

360

-

443

-

-83

- stormschade

1.500

-

1.500

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

273

-43

1.286

-1.679

623

- subsidieregeling AED; reservering 2018

23

-

2

-

21

- stedelijk gebied; onderhoud groen

14

-

14

-

-

- stedelijk gebied; onderhoud bomen

226

-

226

-

-

- natuurlijk gebied; onderhoud groen

73

-

73

-

-

- vrijval voorziening medewerkers ijssportcentrum

-

-

-

-140

140

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

272

-519

272

-519

-

- reserve 'revolving fund monumenten'

-

-

194

-

-194

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

43

-273

-

394

-624

- reserve buurtsportcoaches

-

-222

-

-222

-

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-129

-

-129

-

-

mutaties algemene reserve:

-

- mutatie weerstandsvermogen

-

-1.860

-

-1.860

-

Gerealiseerd resultaat

707

6. Sociaal Domein

- VTA incl project 'ons buurthuis bruist'

294

-

267

-

27

- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven'

76

-

60

-

16

- programmaplan Migratie

1.223

-

802

-95

516

- pilot LVV

1.262

-

1.245

-

17

- projecten maatschappelijk nut i.o.

2.244

-1.867

2.843

-2.877

411

- DU baankansen pro/vso

326

-

326

-

-

- DU vrouwenopvang/slachtoffers huishoudelijk en eergerelateerd geweld

162

-

-

-

162

- DU ondersteuning beschermd wonen en maatschappelijke opvang

25

-

-

-

25

- DU programma Geweld hoort nergens thuis

100

-

100

-

-

- minimabeleid (reserveringsdossier 2017)

32

-

30

-

2

- herziening woonwagenbeleid

99

-

89

-

10

- project Verward Gedrag

-

-

137

-137

-

- transformatiefonds jeugd

-

-

-

-742

742

- het niet realiseren taakstelling Ergon

-

-

3.000

-

-3.000

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

1.900

-1.399

1.854

-1.399

46

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

1.867

-2.044

-

68

-245

- reserve buurtontmoeting

-

-483

-

-483

-

- reserve Graag Gedaan

-

-55

-

-55

-

- saldireserve specifiek

-

-177

-

-177

-

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-455

-

-455

-

Gerealiseerd resultaat

4.401

 7. Volksgezondheid en milieu

- aanvulling tekort plaagdierbestrijding

360

-

360

-

-

- Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED

67

-

13

-

54

- inzet reserve CO2; projectleider aardgasvrij maken van buurten

24

-

24

-

-

- bijdrage GRP; deklaag project Stoutheuvel

727

-

727

-

-

- verlagen bermen Boschdijk (reserveringsdossier 2018)

14

-

14

-

-

- meerkwerk onderhoud begraafplaatsen (reserveringsdossier 2018)

23

-

23

-

-

- inzet middelen baggerplan (restantmiddelen 2018)

230

-

230

-

-

- gemeenschappelijke regeling CURE; vrijval voorziening

-

-538

-

-181

-357

- regionaal zonnepanelenproject

219

-284

1.470

-1.343

-192

- projecten maatschappelijk nut i.o.

5.079

-3.497

1.863

-588

307

- vorming voorziening Renescience

-

792

-792

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

3.032

-2.422

2.192

-1.275

-307

- reserve reserveringen

3.605

-37

3.541

-37

64

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-3.455

-

-3.455

-

- reserve CO2

-

-24

-

-24

-

- reserve groot onderhoud

-

-727

-

-727

-

-

mutaties algemene reserve:

-

- mutatie weerstandsvermogen

-

-360

-

-360

-

Gerealiseerd resultaat

3.259

 8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

- bijdrage integrale herbestemming complex Mariënhage

1.300

-

1.300

-

-

- Meerj.Progn.Grondbedr. 2019; vrjval voorziening verwachte nadelige grondexploitatie

-

-1.564

-

-410

-1.154

- invoering omgevingswet

111

-

111

-

-

- incidentele grondverkopen faciliterende projecten

-1.131

-

-808

-

-323

- tussentijdse winstneming faciliterende projecten

-

-55

-

-

-55

- gebiedsgerichte aanpak

263

-

199

-

64

- woonwagenbeleid RD

147

-25

77

-

45

- verduurzamen maatschappelijk vastgoed

1.738

-

265

-

1.473

- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/ niet bedrijventerreinen

-

516

-

-8.031

8.547

- boekwinst verkoop panden

-

-1.000

-

-1.081

81

- explosievenonderzoek GB

197

-

197

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

5.156

-775

3.154

-1.642

2.869

-

mutaties bestemmingsreserves:

-

- reserve reserveringen

290

-1.073

290

-1.073

-

- reserve krachtwijken

-

-450

-

-450

-

- reserve knooppunt XL

-

-

854

-

-854

- reserve bovenwijkse voorzieningen

-

-

2.487

-

-2.487

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

80

-4.381

80

-1.511

-2.870

Gerealiseerd resultaat

-5.992

Mutaties bestemmingsreserves:

- toevoegingen aan reserves

38.692

-38.692

38.692

-38.692

-

Totaal incidentele lasten / baten

90.805

-59.152

96.140

-79.981

15.494

Totaal incidentele toevoegingen / onttrekkingen aan reserves

66.321

-77.283

69.404

-66.633

-13.733

TOTAAL

157.126

-136.435

165.544

-146.614

1.761

Gerealiseerd resultaat

20.691

18.930

1.761

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53