Jaarrekening 2019

Paragrafen

3h. Gebiedsgericht werken

De stad heeft zich in 2019 sterk ontwikkeld, ze heeft niet stilgestaan. In een aantal buurten is de ontwikkeling sneller gegaan dan in andere, in andere buurten ging het minder snel. De vermaatschappelijking van de zorg is in verschillende wijken zichtbaar en vraagt om maatwerk ten aanzien van de gevraagde aanpak. Het veiligheidsgevoel van bewoners in sommige wijken daalt, terwijl de oorzaken hiervan niet direct duidelijk zijn. Hier is eerder vanuit de pilot Gebiedsgericht werken vanuit Veiligheid samen met het Ruimtelijk Domein aandacht voor geweest. Deze werkwijze is ook in 2019 voortgezet. In Gestel vanuit een inwonersgerichte opgave, in Woensel-Zuid vanuit de datagestuurde opgave en in het Centrum vanuit de partnergerichte opgave.

In de samenleving ligt de nadruk meer en meer op eigenkracht en samenkracht. De generalisten van WIJeindhoven hebben hier een belangrijke schakel in vervult. Terwijl dit buiten niet altijd direct zichtbaar hoeft te zijn, kunnen in gebieden spanningen ontstaan die mogelijk leiden tot serieuze problemen op het gebied van tolerantie, inclusieve samenleving of eenzaamheid. Als dergelijke zaken in een gebied spelen, is het juist zaak om in het gebied het (moeilijke) gesprek hierover te voeren.

Inwoners hebben de stad niet als optelsom van sectorale of thematische onderdelen ervaren, maar als één geheel. De effectiviteit van ons handelen (o.a. op basis van beleid) hangt af van in hoeverre wij in staat zijn dit beleid passend te maken op het complexe geheel van de stad en haar uiteenlopende behoeften. In het samenspel van gemeente en samenleving is daarnaast meer en meer gevraagd om flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen. De verdere voorbereidingen voor het invoeren van de Omgevingswet – waarbij een aantal thematische wetten worden samengevoegd tot een gebiedsgerichte opgave – hebben ook vanuit het Rijk de urgentie verhoogd om het gebied nog centraler te zetten. We hebben hier door het opstellen van een eerste aanzet voor gebiedsprogramma’s richting aan gegeven.

In 2019 is het gebiedsgericht werken ook verder gemeentebreed versterkt, naast het gemeentebreed programmeren. Het gebiedsgericht werken was in het ruimtelijk domein reeds verankerd door de positionering aan de programmeertafel. De opzet van het gemeentebreed (strategisch) programmeren heeft inmiddels vorm gekregen en ook daarin speelt gebiedsgericht werken nu een rol. Parallel daaraan is het gebiedsgericht werken verder uitgewerkt door verbreding van de deelname aan de bestaande gebiedstafels en het verder samen optrekken in het lopende vernieuwingstraject gebiedsgericht werken.Door sectoroverstijgende vraagstukken in beeld te brengen, ontstond een samenhangende en effectievere aanpak.

Gekoppeld hieraan is het beter monitoren, delen, duiden en koppelen van informatie (hard en zacht) uit de verschillende sectoren en de wijken. Hiervoor zijn we ook sectoroverstijgend met elkaar het gesprek aangegaan en bezig om dit hier concrete resultaten in te kunnen halen.

Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is een Woondeal gesloten waarin ook het onderdeel Wijkvernieuwing 3.0 verankerd is. In 2019 zijn hiervoor de eerste verkennende gesprekken gevoerd met als insteek hiermee de komende jaren het gebiedsgericht werken een extra impuls te geven.

Eind 2019 is de Evaluatie Actiegebieden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Wonen (BOW) uitgebracht. Deze evaluatie ziet toe op het actiegebiedenbeleid van de afgelopen jaren en geeft aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkelingen rondom de gebiedsgerichte aanpak.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53