Jaarrekening 2019

Paragrafen

3c. Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en gemeentelijke sportcomplexen.

We maken onderscheid in de volgende kapitaalgoederen:

  • wegen, openbare verlichting, kunstwerken (taakveld 2.1);
  • groen (taakveld 5.7);
  • water inclusief riolering (taakveld 7.2).
  • gemeentelijke gebouwen en sportcomplexen

Beleidskaders

Het onderhoud van de kapitaalgoederen houdt of brengt het kapitaalgoed in een goede staat. Het onderhoud is onderverdeeld in:

  • Klein onderhoud
    • cyclisch jaarlijks onderhoud: dagelijks of cosmetisch onderhoud, zoals papier prikken, onkruidbestrijding, straatvegen en snoeien;
    • curatief onderhoud; naar aanleiding van meldingen. De drie O’s: onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar, zijn hier van toepassing. Noodzakelijk voor permanente gebruikskwaliteit en veiligheid ;
  • groot onderhoud zoals opnieuw bestraten, asfaltrenovaties en renovaties beplantingen, bomen en schilderwerk

Voor wegen, openbare verlichting, kunstwerken, groen en water is de in 2006 vastgestelde Visie Openbare Ruimte het leidend kwaliteitskader. Hierin is de ambitie opgenomen om de basis kwaliteit in de openbare ruimte op het gebied van onderhoud voor alle wijken te behalen. Samen met het handboek Openbare Ruimte (2017), het Basisboek Openbare Ruimte (2013) en de Kwaliteitscatalogus Onderhoud Openbare Ruimte zorgt dit voor een bestuurlijk vastgesteld ambitieniveau voor het onderhoud van de stad.

Voor gemeentelijke gebouwen en sportcomplexen wordt dit kader gevormd door de spelregels vastgoedbeleid.

Onderstaand een toelichting op de sturing en verwerking van de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen, sportcomplexen en wegen omdat hier sprake is van een tijdelijke situatie waarbij bekostiging uit reserves plaatsvindt. Vervolgens gaan we per kapitaalgoed nader in op de realisatie 2019.

Sturing op en verwerking van de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen, sportcomplexen en wegen

gemeentelijke gebouwen en sportcomplexen
Klein onderhoud (dagelijkse reparaties) wordt uit reguliere exploitatiebudgetten betaald. Groot onderhoud is in de regel gepland onderhoud dat nodig is na een langere periode van gebruik (slijtage). Bij de jaarrekening 2018 zijn alle beschikbare onderhoudsvoorzieningen bedoeld voor de bekostiging van het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, cultuurtotaal en sportvoorzieningen opgeheven. De bijbehorende middelen zijn via resultaatbestemming in een aantal reserves ten behoeve van (groot) onderhoud gestort. In de exploitatie is een gemiddeld exploitatiebudget voor groot onderhoud opgenomen. De kosten voor groot onderhoud, die niet kunnen worden geactiveerd, worden hieruit gedekt. Omdat de feitelijke uitvoeringskosten per jaar fluctueren wordt de afwijking tussen de werkelijke kosten en het beschikbare budget jaarlijks verrekend (geëgaliseerd) met onderhoudsreserves, die bij de jaarrekening zijn ingesteld. Om de bekostiging van onderhoudslasten uit reserves als structurele dekking te mogen blijven aanmerken is deze situatie slechts tijdelijk toegestaan. In overleg met onze toezichthouder maken we afspraken over deze tijdelijkheid.

Om de onderhoudsreserves weer om te kunnen zetten naar onderhoudsvoorzieningen dienen er actuele beheerplannen te zijn. De raad dient de plannen te hebben vastgesteld. Over het algemeen geldt dat de raad het onderhoudsniveau wel heeft vastgesteld, maar de actuele beheerplannen niet. De komende jaren worden fasegewijs alle panden geïnspecteerd en de beheerplannen per type vastgoed geactualiseerd. Tevens worden de sportmaterialen technisch gekeurd, Per onderdeel kunnen vervolgens de beheerplannen door uw raad worden vastgesteld en de betreffende reserve naar een voorziening worden omgezet. De verwachting is dat het gehele proces vier tot vijf jaar duurt.

wegen
Voorafgaand aan de onderhoudsvoorzieningen voor vastgoed, sport en Van Abbe zijn bij de jaarrekening 2015 de onderhoudsvoorzieningen voor wegen al omgezet naar een reserve vanwege gelijke problematiek. Het huidige wegenbeheerplan Eindhoven 2017 – 2020, waarin het benodigde wegonderhoud, kwaliteitsniveau  en de bijbehorende middelen beschreven zijn, is vastgesteld door uw raad in mei 2016. Op dit moment is er dus nog sprake van een actueel beheerplan, maar daarin is de splitsing tussen investeringen en groot onderhoud nog niet in opgenomen, aangezien dit plan is opgesteld voor de stelselwijziging BBV (verplichting om investeringen maatschappelijk nut te activeren). In 2020 wordt een geactualiseerd wegenbeheerplan aan de Raad voorgelegd.  Hierin wordt een nieuwe/geactualiseerde inschatting gemaakt van de middelen die de komende jaren nodig zijn, zowel structureel ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen als incidenteel voor groot onderhoud. Tevens wordt dan bezien of dit wegenbeheerplan voldoet aan de eisen om (een deel) van de reserve om te zetten naar een voorziening groot onderhoud wegen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53