Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2019

VASTE ACTIVA

699.611

697.983

Immateriele vaste activa

B01

122.780

127.159

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

2.659

1.680

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

120.121

125.479

Materiële vaste activa

B02

538.153

538.039

In erfpacht uitgegeven gronden

50.325

50.307

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

71.173

70.376

Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht)

394.030

374.963

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

22.625

42.393

Financiele vaste activa

B03

38.678

32.785

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

8.119

8.119

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

12.662

7.885

- deelnemingen

12.646

10.803

Overige langlopende leningen

5.227

5.953

Overige financiele vaste activa

25

25

VLOTTENDE ACTIVA

210.013

195.265

Voorraden

B31

82.550

91.702

Grond- en hulpstoffen

14

14

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

75.851

75.690

Gereed product en handelsgoederen

6.685

15.998

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

B11

70.231

68.439

Vorderingen op openbare lichamen

40.262

46.803

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

533

662

Overige vorderingen

29.434

20.971

Overige uitzettingen

2

2

Liquide middelen

B12

18.115

6.164

Kassaldi

60

53

Banksaldi

18.053

6.111

Overige liquide middelen

2

Overlopende activa

B21

39.118

28.961

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

384

755

- het Rijk

466

284

- overige Nederlandse overheidslichamen

2.699

5.595

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

35.569

22.327

TOTAAL ACTIVA

909.625

893.248

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Recht op verliescompensatie krachtens de wet VPB 1969

nihil

nihil

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53