Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Balans en toelichting

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Algemeen

Hierna wordt inzicht gegeven in de financiële verplichtingen (afname/volume) waartoe de gemeente zich in 2019 of eerder heeft verbonden, welke doorlopen naar 2020 of later, groter zijn dan € 0,5 miljoen en niet op een andere wijze als schuld of voorziening in de balans zijn opgenomen.

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente Eindhoven staat garant voor diverse instellingen voor de terugbetaling van door hen geleende gelden bij geldgevers. In de groep ‘Sport’ (zie specificatie) staat de gemeente samen met de Stichting Waarborgfonds Sport garant voor de leningen. Hieronder volgt een overzicht van het door de gemeente gewaarborgde bedrag van geldleningen naar diverse categorieën. In de toelichting op de balans zijn deze nader geduid.

Gewaarborgde geldleningen
(bedragen x € 1.000)

Restant
per
31-12-2018

Mutatie
2019

Restant
per
31-12-2019

Woningbouwgaranties gemeente

2.684

-164

2.520

Gezondheidszorg

4.766

-363

4.403

Cultuur

3.831

-242

3.588

Sport

1.233

41

1.274

Welzijn

912

-13

900

Overig

116

-53

63

Totaal borgstellingen

13.542

-794

12.747

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Voor de afdekking van risico's met betrekking tot verstrekte leningen en gewaarborgde leningen is een reserve gevormd. De hoogte van deze reserve ultimo 2019 is € 4,095 miljoen. Er zijn op dit moment geen concrete risico's onderkend waarvoor een voorziening dient te worden gevormd.

Per 31 december 2019 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,36 miljard achtervang aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2018 bedroegen deze samen ruim €3,53 miljard.

Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (Nationale Hypotheek Garantie)

Op 10 oktober 1993 is de gemeente een overeenkomst aangegaan om tot zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de stichting jegens geldgevers achtergestelde, renteloze leningen aan de stichting te verstrekken. In het 4e kwartaalbericht 2019 van het NHG is gebleken dat het garantievermogen van het waarborgfonds in 2019 is gestegen naar € 1,43 miljard als gevolg van een sterke toename van nieuwe garanties en een daling van zowel het aantal verliesdeclaraties als het gemiddelde verliesbedrag. In de Liquiditeitsprognose 2019-2024 is dan ook de verwachting dat er geen aanspraak zal worden gemaakt op de achtervangfunctie van het Rijk en de gemeenten. Deze achtervangfunctie geldt alleen voor tot 1 januari 2011 afgegeven hypotheekgaranties. Vanaf deze datum staat het Rijk voor 100 % garant. Factoren waar de prognose rekening mee houdt zijn de gunstige conjuncturele omstandigheden waardoor de door de stichting uit te betalen bedragen in verband met verliesdeclaraties naar verwachting in de komende jaren verder zullen dalen. De gemeente Eindhoven heeft nog 7.045 garanties uit heeft staan in de achtervang (t/m 2010) voor een totaal bedrag van € 1,128 miljard.

Verlofaanspraken

Per 31 december 2019 is over 2020 en verdere jaren voor € 7,4 miljoen aan op te nemen verlofaanspraken opgebouwd.

Personele lasten
De rechtbank geeft in haar vonnis aan dat het overeenstemmingsvereiste van toepassing is voor het aanwenden van een viertal personele budgetten. Dit betekent dat betreffende budgetten beschikbaar moeten blijven ter overeenstemming met de werknemersvertegenwoordigers in het Lokaal Overleg en niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Dit is met name van belang voor de vrijkomende middelen als gevolg van het afschaffen van de uitloopschalen. Die middelen worden voorlopig hoofdzakelijk ingezet om het generatiepact te financieren, maar vanaf 2025 ontstaat een surplus dat na overeenstemming met werknemersvertegenwoordigers ingezet kan worden.

Onderhanden claims

Gemeente Eindhoven heeft een aantal claims ontvangen welke onderhanden zijn. De financiële uitkomsten hiervan zijn niet bekend. Conform richtlijnen zijn deze wel nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zoals opgenomen in het jaarverslag.

Overige financiële verplichtingen

  • Langlopende huurverplichtingen in verband met gebouwen voor 2020 € 2,9 miljoen, voor 2021 € 2,3 miljoen, 2022 € 2,3 miljoen en € 24,1 miljoen voor de daarna volgende jaren. Op basis van het vastgestelde voorstel 'gezondmaking muziekgebouw' heeft de gemeente recht op een huurkorting voor het Muziekgebouw van € 100.000 in 2020 en € 100.000 in 2021.
  • Meerjarige lease- en huurcontracten (leaseauto’s) bedragen voor 2020 € 34.000.
  • De gemeente heeft met het schoolbestuur (ISE) een leveringsovereenkomst afgesloten.
    In de leveringsovereenkomst worden de afspraken tussen gemeente en school over samenwerking gedurende de aanbesteding, bekostiging van het project en de financiële risicoverdeling gedurende de 30-jarige looptijd van het DBFMO-contract (Design Build Finance Maintain en Operate) vastgelegd.
    Hierin is ook opgenomen dat de gemeente garant staat indien de school niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Investeringsverplichtingen

De totale investeringskredieten bedragen per 31-12-2019 € 580,9 miljoen. De realisatie per jaareinde bedraagt
€ 222,4 miljoen zodat per saldo € 358,3 miljoen aan investeringskredieten resteert.
De bijdragen van derden aan deze investeringskredieten bedragen per 31-12-2019 € 192,3 miljoen.
De realisatie per jaareinde bedraagt € 100,4 miljoen zodat per saldo € 91,9 miljoen aan bijdragen derden resteert.
Het totaaloverzicht van de per balansdatum uitstaande investeringsverplichtingen is opgenomen in het overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut. Deze is terug te vinden in bijlage 4 van deze jaarrekening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53