Jaarrekening 2019

Bijlagen

3. EMU saldo

 

(bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

+

50,8

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

21,9

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

--

9,1

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

          --

81,5

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+

37,3

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:  

+

13,4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

--

0,0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

+

0,0

Baten voorzover transacties niet op de exploitatie verantwoord

9

Lasten op de balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

              --

21,4

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

--

0,0

Berekend EMU-saldo

11,4

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53