Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De financiële verordening 2019, zoals bedoeld in art 212. gemeentewet is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2018. De jaarrekening bestaat uit de algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling (4.1), balans inclusief verloopoverzicht en toelichting op de balans (4.2) het overzicht van baten en lasten met toelichting (4.2).

De verplicht voorgeschreven toelichting op de afwijking tussen begroting en realisatie is opgenomen in de programmaverantwoording (hoofdstuk 2), de dwarsdoorsneden op kapitaallasten, personeel en de analyse op de begrotingsrechtmatigheid zijn onderdeel van dit hoofdstuk (4.3).Hoofdstuk 4 sluit af met de SiSa bijlage (4.4)

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53