Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

4.3.1 Overzicht baten en lasten

Exploitatie

Begroting 2019 voor wijziging

Begroting 2019 na wijziging

Realisatie 2019

( x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

16.775

-414

16.361

58.228

-617

57.611

57.249

-1.130

56.120

0.2 Burgerzaken

7.292

-3.573

3.719

8.210

-3.908

4.302

7.953

-4.458

3.495

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.772

-398

1.374

1.992

-385

1.607

10.026

-8.583

1.443

0.4 Overhead

76.152

-1.575

74.577

75.475

-2.071

73.404

70.074

-2.761

67.313

0.5 Treasury

1.394

-3.712

-2.318

2.732

-3.731

-999

275

-3.782

-3.507

0.61 OZB woningen

990

-34.046

-33.056

1.000

-34.046

-33.046

1.006

-34.210

-33.205

0.62 OZB niet-woningen

699

-37.989

-37.290

708

-37.989

-37.281

709

-38.735

-38.026

0.63 Parkeerbelasting

418

-14.823

-14.405

424

-15.163

-14.739

425

-16.381

-15.956

0.64 Belastingen overig

1.298

-2.527

-1.229

1.223

-2.527

-1.304

1.293

-3.151

-1.858

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

110

-462.799

-462.689

110

-513.856

-513.746

110

-517.044

-516.934

0.8 Overige baten en lasten

-5.392

-151

-5.543

-4.385

377

-4.008

-4.243

-1.531

-5.774

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

803

0

803

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

101.508

-562.007

-460.499

145.717

-613.916

-468.199

145.680

-631.765

-486.086

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

14.566

-534

14.032

14.586

-534

14.052

14.477

-647

13.830

1.2 Openbare orde en veiligheid

13.825

-1.177

12.648

14.900

-1.726

13.174

14.462

-1.722

12.740

Veiligheid

28.391

-1.711

26.680

29.486

-2.260

27.226

28.939

-2.369

26.570

2.1 Verkeer en vervoer

37.086

-4.288

32.798

40.535

-8.201

32.334

34.123

-8.730

25.393

2.2 Parkeren

3.892

-1.646

2.246

4.457

-1.857

2.600

4.991

-2.294

2.697

2.4 Economische havens en waterwegen

291

-138

153

286

-138

148

224

-86

138

2.5 Openbaar vervoer

2.512

-12

2.500

2.746

-12

2.734

2.012

-539

1.472

Verkeer, vervoer en waterstaat

43.781

-6.084

37.697

48.024

-10.208

37.816

41.350

-11.650

29.700

3.1 Economische ontwikkeling

2.126

-345

1.781

1.946

0

1.946

1.645

0

1.645

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6.035

-6.681

-646

10.972

-12.394

-1.422

10.833

-10.951

-118

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.040

-2.170

-130

2.300

-2.280

20

1.966

-1.840

125

3.4 Economische promotie

4.734

-3.827

907

6.074

-3.799

2.275

5.727

-4.584

1.142

Economie

14.935

-13.023

1.912

21.292

-18.473

2.819

20.171

-17.376

2.795

4.2 Onderwijshuisvesting

19.185

-3.158

16.027

22.190

-2.847

19.343

21.074

-3.693

17.381

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

13.681

-3.863

9.818

18.886

-11.856

7.030

18.893

-11.675

7.218

Onderwijs

32.866

-7.021

25.845

41.076

-14.703

26.373

39.967

-15.368

24.599

5.1 Sportbeleid en activering

2.443

-274

2.169

3.622

-402

3.220

3.307

-325

2.982

5.2 Sportaccommodaties

22.271

-9.577

12.694

22.827

-10.609

12.218

22.911

-12.009

10.902

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

30.604

-3.709

26.895

31.712

-3.651

28.061

31.664

-3.599

28.065

5.4 Musea

6.206

-1.202

5.004

5.500

-1.127

4.373

6.653

-2.203

4.450

5.5 Cultureel erfgoed

1.383

-421

962

1.310

-444

866

785

-397

389

5.6 Media

409

0

409

409

0

409

409

0

409

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

14.000

-674

13.326

15.942

-673

15.269

16.910

-2.218

14.692

Sport, cultuur en recreatie

77.316

-15.857

61.459

81.322

-16.906

64.416

82.639

-20.751

61.888

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

30.460

-1.596

28.864

34.135

-1.645

32.490

30.104

-1.961

28.143

6.2 Wijkteams

34.184

-35

34.149

33.006

-35

32.971

32.884

-3

32.881

6.3 Inkomensregelingen

127.474

-114.647

12.827

126.985

-109.393

17.592

122.809

-106.981

15.828

6.4 Begeleide participatie

36.306

0

36.306

34.751

0

34.751

37.741

0

37.741

6.5 Arbeidsparticipatie

16.739

-200

16.539

17.312

-1.832

15.480

16.637

-3.004

13.634

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.444

0

8.444

9.027

0

9.027

10.051

4

10.055

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

49.219

-2.081

47.138

47.042

-2.211

44.831

38.541

-2.960

35.581

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

45.170

-474

44.696

48.718

-474

48.244

44.144

-1.262

42.883

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

57.697

-2.626

55.071

57.626

-2.401

55.225

52.636

-2.481

50.155

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

8.566

-437

8.129

7.407

-205

7.202

7.767

-206

7.561

Sociaal domein

414.259

-122.096

292.163

416.009

-118.196

297.813

393.314

-118.853

274.461

7.1 Volksgezondheid

7.906

0

7.906

7.453

0

7.453

7.574

0

7.574

7.2 Riolering

17.834

-18.585

-751

18.272

-18.585

-313

17.782

-18.198

-416

7.3 Afval

20.543

-21.990

-1.447

20.515

-21.979

-1.464

20.948

-21.591

-643

7.4 Milieubeheer

10.519

-6.040

4.479

12.130

-6.322

5.808

10.385

-4.527

5.859

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

750

-635

115

760

-635

125

777

-520

257

Volksgezondheid en milieu

57.552

-47.250

10.302

59.130

-47.521

11.609

57.466

-44.836

12.631

8.1 Ruimtelijke ordening

14.913

-4.037

10.876

15.549

-4.628

10.921

14.535

-5.826

8.709

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

53.941

-54.585

-644

30.966

-29.874

1.092

25.375

-31.187

-5.813

8.3 Wonen en bouwen

29.535

-30.059

-524

34.928

-33.954

974

33.475

-33.753

-278

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

98.389

-88.681

9.708

81.443

-68.456

12.987

73.385

-70.766

2.619

Totaal saldo van baten en lasten

868.997

-863.730

5.267

923.499

-910.639

12.860

882.910

-933.733

-50.823

0.10 Toevoegingen en onttrekkkingen aan reserves

17.971

-23.238

-5.267

75.467

-89.974

-14.507

82.800

-83.813

-1.013

Resultaat

886.968

-886.968

0

998.966

-1.000.613

-1.647

965.710

-1.017.546

-51.836

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 3).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53