Jaarrekening 2019

Paragrafen

3j. Investeringen

Inleiding en ontwikkelingen
De paragraaf investeringen geeft een totaalbeeld van de investeringen maatschappelijk en economisch nut. Voor de analyse van investeringen in grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Basis voor de analyse van de afwijkingen is de gewijzigde begroting 2019. Bij de analyse van de taakvelden zijn de afwijkingen gedetailleerd in beeld gebracht.

Analyse afwijking investeringen

Begroting 2019

Realisatie 2019

Afwijking 2019

Investeringsopgave economisch nut

59,4

38,1

21,3

Bijdragen derden economisch nut

-17,4

-15,6

-1,8

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

42,0

22,4

19,6

Investeringsopgave maatschappelijk nut

59,8

42,0

17,8

Bijdragen derden maatschappelijk nut

-35,8

-21,4

-14,4

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

24,0

20,6

3,4

Totaal saldo investeringsopgave – bijdragen derden

66,0

43,0

22,9

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Een investering kan een meerjarig karakter hebben, waarbij de realisatie in een jaarschijf kan afwijken van de geplande investering in de jaarschijf. De investeringsopgave wordt wel gerealiseerd, maar in een andere verhouding van de investeringen per jaarschijf. De hieronder genoemde afwijkingen moeten worden gelezen als een verschil tussen planning en realisatie (bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering). Onderstaande tabellen lichten de grote planningsafwijkingen toe.

Bedragen x € 1 miljoen

-/- = realisatie hoger dan planning

Investeringen economisch nut

Afwijking planning

Onderwijshuisvesting (IHP)

Nieuwbouw de Rungraaf / de Korenaer: door de aanwezigheid van vleermuizen heeft er vertraging in de uitvoering plaats gevonden.

1,0

Nieuwbouw Christiaan Huygens college: betreft vertraging in de aanbesteding vanwege gesprekken tussen het schoolbestuur en gemeente over de leerlingaantallen en een derde gymlokaal.

1,0

Lopende projecten onderwijshuisvesting (De Spaaihoeve, De Boschuil, De Troubadour, De Korenaar) zijn gerealiseerd. Eindafrekening vindt plaats in 2020.

0,9

Nieuwbouw stedelijk College Eindhoven: Door de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft vertraging in de uitvoering plaats gevonden. Sloop van fase 1 is gerealiseerd, verrekening vindt echter in het jaar 2020 plaats. Afw. 1.998

2,0

Sport

De afwijking over 2019 is (voornamelijk) het gevolg van temporisering van investeringen. De totale afwijking van per saldo €1.044.000,- is het totaal van diverse (veelal kleinere) afwijkingen tussen de geplande investeringen 2019 en de gerealiseerde investeringen in 2019. De afwijkingen groter dan €100.000 betreffen: tennishal verduurzaming zonnepanelen (afgerond €293.000) en toplaag kunstgras tennis (afgerond €129.000).

1,0

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Er zijn, in tegenstelling tot de raming, in 2019 geen strategische grondposities verworven. Dit leidt tot een afwijking van € 5 miljoen. Daarnaast is er een afwijking ontstaan doordat er door vaststelling van grondexploitaties enkele grondposities zijn geherrubriceerd van (im)materieel vast actief naar onderhanden werken op de balans.

7,8

Overhead

Voor de verbouwing/verduurzaming van het stadhuis laagbouw zijn de voorbereidende werkzaamheden in 2018 voortvarend gestart om het gebouw op tijd gereed te hebben. De voorbereidende kosten hiervan zijn geboekt op het totale krediet SVGG (slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen) dat is vastgesteld door de Raad. Door deze werkzaamheden naar voren te trekken ontstond er een overschrijding in de jaarschijf 2018 (overschrijding t.o.v. planning -/- € 1,889 miljoen) en ontstaat in 2019 een onderschrijding op de planning van + 1,889 miljoen.

1,9

Eind 2019 is een besluit genomen voor de verbouwing van de raadszaal. De werkzaamheden zijn voortvarend gestart en de eerste facturen zullen in Q1 2020 komen. Temporisering van de betaling leidt tot een verschil van +€ 495.000. De verbouwing van het stadhuis ligt op schema. Een temporisering in verband met de planontwikkeling in 2019. Begin 2020 wordt dit uitgevoerd (temporisering + € 648.000). Overige verschuivingen SVGG, getemporiseerd + € 49.000. Het betreft hier een verschuiving in de tijd, die geen effect heeft op het resultaat.

1,2

Overige afwijkingen economisch nut

2,8

Totaal afwijkingen economisch nut

19,6

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1 miljoen

-/- = realisatie hoger dan planning

Investeringen maatschappelijk nut

Afwijking planning

Verkeer en vervoer

De grootste afwijkingen tussen planning en realisatie 2019 zijn te zien op kredieten wegen (1.324.000 V) en centrumgebied (1.444.000 V). Het krediet roadmap licht wordt afgesloten in 2020. Bij het krediet verlichting moet de led vervanging in de Schrijversbuurt nog uitgevoerd worden. Dit was gepland voor 2019 maar zal in 2020 plaatsvinden. Ten aanzien van het centrumgebied wordt de feitelijke investering later gestart dan gepland. Het voorbereidingstraject, gedurende 2019, heeft langer geduurd dan gepland.

2,9

Parkeren

HOV2:  de werkzaamheden buiten lopen volgens planning. De tunnel bij de Montgomerylaan is opengesteld. De bouwwerkzaamheden op de Heihoef zijn nagenoeg afgerond, echter substantiële werkzaamheden in de kleedkamers zijn nog niet uitgevoerd. Enkele kleinere werkzaamheden rondom de tunnel moeten nog worden uitgevoerd. Daarnaast is de aankoop van materialen voor een deel van de P&R Genneper Parken en de ambulancepost nog niet betaald omdat de afstandsverklaringen niet op tijd zijn afgerond en daarmee de materialen juridisch nog niet van ons zijn.

3,6

Groen

De verschilen in planning en realisatie 2019 hebben diverse oorzaken. Zo heeft bij landschapsontwikkeling Dommeldal de Hogt grondverwerving meer tijd in beslag genomen. Het Philips van Lenneppark is voorbereid in overleg met de buurt, maar door personele krapte is de uitvoering doorgeschoven naar 2020. De plannen van Luciferstraat zijn inhoudelijk bijgesteld, omndat de huidige plannen fors duurder uitvallen dan geraamd.

2,5

Ruimtelijke ordening

In 2019 is er een negatieve afwijking van €4,4 miljoen op de bijdrage derden wat komt door een gewijzigde planning van inkomsten bij het project wegenstructuur Brainport Park. De bijdrage die door het Rijk is toegezegd wordt na 2019 ontvangen, waar deze deels in 2019 begroot was. Per saldo is de bijdrage ongewijzigd.

-4,4

Overige afwijkingen maatschappelijk nut

-1,2

Totaal afwijkingen maatschappelijk nut

3,4

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Gevolgen voor kapitaallasten
De investeringen in economisch nut en de geactiveerde investeringen maatschappelijk nut hebben jaarlijkse kapitaallasten. Door wijzigingen in de investeringen ontstaat een resultaat op kapitaallasten. De kapitaallasten over de materiële vaste activa laten het volgende beeld zien:

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2018

Primitieve begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019
(1)

Realisatie 2019
(2)

Afwijking
(3=1-2)

Afschrijvingen

21.560

27.598

21.914

21.822

92

Rente

8.195

8.926

6.368

6.375

-7

Totaal kapitaallasten

29.755

36.524

28.282

28.197

85

Extra afschrijving

2.140

113

-113

Totaal kapitaallasten

31.895

36.524

28.282

28.310

-28

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Gemeente breed wijkt de realisatie van de kapitaallasten met € 0,1 miljoen af van de begroting. De extra afschrijving betreft het versneld afschrijven van versleten kunstgrasvelden van € 0,1 miljoen die niet begroot zijn.

Tussentijds is geconstateerd dat de geraamde investeringen niet conform planning konden worden uitgevoerd (temporisering) onder andere voor verbouwingen, vervangingen automatisering, schoolgebouwen en vervangingen in sportcomplexen worden lagere kapitaallasten gerealiseerd dan begroot. Als gevolg van een wijziging in de afschrijvingsmethodiek, vanaf 2019 wordt er afgeschreven vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt / verworven wordt en zijn bij de tussentijdse rapportages de kapitaallasten bijgesteld conform de nieuwe planningen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53