Jaarrekening 2019

Bijlagen

7. Subsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording.
De subsidies 2018 betreffen de vastgestelde subsidies, de subsidies 2019 betreffen de initiële toekenningen.

Bedragen x € 1.000      

Subsidieontvanger 

Taakveld

Subsidie
2018

Subsidie
2019

Ruimtelijke ordening

                 154

                 156

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

                 134

                 136

Brabants Landschap

5.7

                   20

                   20

Sport en Recreatie

                 209

                 245

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

5.1

                 209

                 245

Wonen Welzijn en Zorg

              1.869

              1.854

COC-Eindhoven

6.1

                   45

                    -  

 * 

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

6.1

                   87

                    -  

 * 

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

6.1

                 115

                    -  

 * 

Stichting Bomanshof

6.1

                 180

                    -  

 * 

Stichting Vredesburo

6.1

                   24

                   24

Agog

6.1

                     4

                    -  

 * 

Stichting Voedselbank

6.3

                   60

                    -  

 * 

St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

6.1

                 359

                 592

Bed Bad Brood

6.1

                 585

                 671

Stichting Vluchtelingen in de knel

6.1

                 410

                 567

Project toekomstperspectief

6.1

Onderwijs en Jeugd

            35.143

            32.430

Stichting De Jonge Onderzoeker

6.1

                   37

                    -  

 * 

Slachtofferhulp

1.2

                   60

                    -  

 * 

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

6.1

                     1

                    -  

 * 

FNV, afdeling Eindhoven

4.3

                     6

                    -  

 * 

Korein Kinderplein BV

6.1

              1.564

                    -  

Stichting Kinderopvang Kluppluz

6.1

              1.511

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

                 100

                 105

Stichting Leergeld

4.3

                 106

                 497

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

6.1

                   77

                   78

Stichting Zuidzorg

7.1

              3.128

                    -  

 * 

WIJeindhoven

6.2

            30.064

            30.239

Economische ontwikkeling

              1.450

              1.458

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

                 700

                 700

Stichting Glow

3.4

                 750

                 758

Kunst, Cultuur en Design

            22.372

            22.600

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

                 100

                 101

Stichting Intocht Sint Nicolaas

5.3

                   21

                   18

Stichting Lichtjesroute

5.3

                   85

                   85

Stichting 18 September

5.3

                   52

                   53

Stichting Fakkeltocht

5.3

                     2

                     2

Koningsdag

3.4

                 260

                 270

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

            21.352

            21.567

Capital D inzake Dutch Design Week

5.3

                 200

                 202

Capital D inzake Dutch Design Awards

5.3

                 200

                 202

Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show

5.3

                 100

                 100

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

* Begrotingssubsidie is in 2019 overgeheveld naar de subsidieregeling Opdracht Sociaal Domein om gelijkwaardiger om te gaan met de aanvragen voor subsidies.

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten

Onderstaande cijfers hebben betrekking op de jaarrekening 2019

Bedragen x € 1.000

Naam instelling

Gebouw-
gebonden kosten1

Waarvan verrekend
 in huur2

Bijdrage
gemeente3

Muziekgebouw Eindhoven NV

2.816

1.690

1.126

Parktheater Eindhoven NV

1.958

612

1.346

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

781

246

535

Stichting Loket W Dynamo

562

201

361

Novadic, voedselbank e.a.: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c

89

80

9

Coöperatieve vereniging Natlab

540

225

315

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

1) Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2) De huur en servicekosten die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3) De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53