Jaarrekening 2019

Bijlagen

5. Reserves

 bedragen x € 1.000

Stand per 01-01-2019

3.847

Inkomsten 2019

Primaire begroting arbeidsvoorwaarden

250

Organische ontwikkeling P&O

131

381

Uitgaven 2019

Basis op orde

177

Egalisatie kapitaallasten

79

Herbestemming Mariënhage

1300

Pilot programma creatieve industrie

100

1.656

Stand per 31-12-2019

2.572

Inkomsten in begroting 2020 e.v.

Technische actualisering begroting

400

SD risicomarge op maatregelen

4.142

Fonds versnelde ink./afbouw struct.uitg.

2.500

Weerstandsvermogen conform kadermota 2020

18612

25.654

Uitgaven in begroting 2020 e.v.

Pilot programma creatieve industrie

100

Egalisatie kapitaallasten

297

Weerstandsvermogen conforn kadernota 2020

18.612

19.009

Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven

-9.217

Totaal 

0

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53