Jaarrekening 2019

Taakvelden

Resultaat rekening van baten en lasten

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim. 2019

Begroting
2019

Realisatie
2019

Afwijking
2019

Lasten

0

1.647

51.836

-50.189

Baten

0

0

0

0

Saldo

0

1.647

51.836

-50.189

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

Begroot saldo / rekeningresultaat 2019

-50.189

-

-

-50.189

incidenteel

Als begroot saldo is (afgerond) € 1,6 mln voordelig opgenomen (met name als gevolg van de, naar aanleiding van de actualisatie afschrijvingen, doorgevoerde begrotingswijziging). Het daadwerkelijke rekeningresultaat is € 51,8 mln voordelig, een afwijking van € 50,1 miljoen voordelig. Voor een nadere toelichting van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de paragraaf financiële hoofdlijn waar het financieel resultaat 2019 nader wordt toegelichten en naar de afzonderlijke programma’s waar per taakveld de afwijkingen toegelicht zijn.

SALDO

-50.189

-

-

-50.189

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2020 15:53:45 met de export van 06/02/2020 15:50:53